Choshu Industry Co., Ltd. Panel List

Return to the main article
CS-320G31
CS-320G31
Rated Power (Pmax) 320 Wp
Voc 43.9 V
Vmpp 36.3 V
Impp 8.82 A
Isc 9.34 A
Cell Type Polycrystalline
Weight 37.04 lb (16.8 kg)
Dimensions 64.4" x 39.5" x 1.4" (1634x1003x35 mm)
CS-304B61/62
CS-304B61/62
Rated Power (Pmax) 304 Wp
Voc 40.4 V
Vmpp 33.1 V
Impp 9.2 A
Isc 9.75 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 35.71 lb (16.2 kg)
Dimensions 64.4" x 39.5" x 1.4" (1634x1003x35 mm)
CS-285B51
CS-285B51
Rated Power (Pmax) 285 Wp
Voc 38.8 V
Vmpp 31.8 V
Impp 8.97 A
Isc 9.51 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 35.71 lb (16.2 kg)
Dimensions 64.4" x 39.5" x 1.4" (1634x1003x35 mm)
CS-282G31
CS-282G31
Rated Power (Pmax) 282 Wp
Voc 39.5 V
Vmpp 32.1 V
Impp 8.79 A
Isc 9.34 A
Cell Type Polycrystalline
Weight 33.51 lb (15.2 kg)
Dimensions 58.4" x 39.5" x 1.4" (1483x1003x35 mm)
CS-274B61/62
CS-274B61/62
Rated Power (Pmax) 274 Wp
Voc 36.4 V
Vmpp 29.4 V
Impp 9.33 A
Isc 9.82 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 33.29 lb (15.1 kg)
Dimensions 58.4" x 39.5" x 1.4" (1483x1003x35 mm)
CS-260B51
CS-260B51
Rated Power (Pmax) 260 Wp
Voc 35.1 V
Vmpp 28.4 V
Impp 9.17 A
Isc 9.79 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 33.29 lb (15.1 kg)
Dimensions 58.4" x 39.5" x 1.4" (1483x1003x35 mm)
CS-250B61S
CS-250B61S
Rated Power (Pmax) 250 Wp
Voc 33 V
Vmpp 26.8 V
Impp 9.33 A
Isc 9.87 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 34.17 lb (15.5 kg)
Dimensions 64.1" x 33.1" x 1.4" (1626x840x35 mm)
CS-N245SJ03
CS-N245SJ03
Rated Power (Pmax) 245 Wp
Voc 53 V
Vmpp 43.6 V
Impp 5.62 A
Isc 6.01 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 30.86 lb (14 kg)
Dimensions 62.3" x 32.0" x 1.4" (1580x812x35 mm)
CS-N244SJ03
CS-N244SJ03
Rated Power (Pmax) 244 Wp
Voc 52.9 V
Vmpp 43.5 V
Impp 5.61 A
Isc 6.01 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 30.86 lb (14 kg)
Dimensions 62.3" x 32.0" x 1.4" (1580x812x35 mm)
CS-234B51S
CS-234B51S
Rated Power (Pmax) 234 Wp
Voc 32.7 V
Vmpp 26.5 V
Impp 8.84 A
Isc 9.38 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 34.17 lb (15.5 kg)
Dimensions 64.1" x 33.1" x 1.4" (1626x840x35 mm)
CS-122B61S
CS-122B61S
Rated Power (Pmax) 122 Wp
Voc 16.8 V
Vmpp 13.7 V
Impp 8.91 A
Isc 9.45 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 19.18 lb (8.7 kg)
Dimensions 32.9" x 33.1" x 1.4" (836x840x35 mm)
CS-122B61L
CS-122B61L
Rated Power (Pmax) 122 Wp
Voc 16.8 V
Vmpp 13.7 V
Impp 8.91 A
Isc 9.45 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 21.61 lb (9.8 kg)
Dimensions 50.3" x 33.1" x 1.4" (1277x840x35 mm)
CS-122B61R
CS-122B61R
Rated Power (Pmax) 122 Wp
Voc 16.8 V
Vmpp 13.7 V
Impp 8.91 A
Isc 9.45 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 21.61 lb (9.8 kg)
Dimensions 50.3" x 33.1" x 1.4" (1277x840x35 mm)
CS-114B51R
CS-114B51R
Rated Power (Pmax) 114 Wp
Voc 16.3 V
Vmpp 13.3 V
Impp 8.58 A
Isc 9.09 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 21.61 lb (9.8 kg)
Dimensions 50.3" x 33.1" x 1.4" (1277x840x35 mm)
CS-114B51L
CS-114B51L
Rated Power (Pmax) 114 Wp
Voc 16.3 V
Vmpp 13.3 V
Impp 8.58 A
Isc 9.09 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 21.61 lb (9.8 kg)
Dimensions 50.3" x 33.1" x 1.4" (1277x840x35 mm)
CS-114B51S
CS-114B51S
Rated Power (Pmax) 114 Wp
Voc 16.3 V
Vmpp 13.3 V
Impp 8.58 A
Isc 9.09 A
Cell Type Monocrystalline
Weight 19.18 lb (8.7 kg)
Dimensions 32.9" x 33.1" x 1.4" (836x840x35 mm)